Oreille

2021

Raku, Patine Enfumage
Raku, Smoke Patina
Raku, pátina de humo

H29x26x21 cm